Ενημερώσου για το

Σχήμα Πιστοποίησης “CoVid Shield”

To Σχήμα Πιστοποίησης CoVid-Shield

Τι είναι το CoVid- Shield;

Η αναχαίτηση της μετάδοσης και διασποράς ενός ιού́ ή/και μιας ασθένειας κατά́ την διάρκεια μιας πανδημίας κατά́ κύριο λόγο, αλλά́ και κατά́ τη διάρκεια μιας κανονικής περιόδου, αποτελεί́ ίσως τον πρωταρχικό́ στόχο ενός μηχανισμού́ διασφάλισης της Δημοσίας Υγειάς. Το Σχήμα Πιστοποίησης CοVid Shield ως ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης, ισχυροποιεί την πρόληψη ενάντια στην εισροή του ιού CoVid-19  και στην εξάπλωση της νόσου του, στις εγκαταστάσεις ενός οργανισμού και καθορίζει τις διαδικασίες και τις θεμελιώδεις απαιτήσεις που μια εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει για να προστατευτεί από τις επίκαιρες δυσχέρειες του Covid-19.

Η πιο άμεση «παράπλευρη απώλεια» από τον covid-19 είναι οι επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία. Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας του Covid-19 και οι επιπτώσεις της καταδεικνύουν τους παρακάτω βασικούς άξονες για την προάσπιση της επιχειρηματικής συνέχειας:

  • Η λήψη των απαραιτήτων μέτρων για την αποφυγή́ της μετάδοσης και διασποράς της ασθένειας
  • H εναρμόνιση ενός κατάλληλου μηχανισμού, επαρκών πόρων και κατάλληλης χωροταξικής διάταξης υποδομών με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες
  • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και καταναλωτών, ώστε να επιλέξουν κάποιο προϊόν ή να επιλέξουν κάποιον παροχή μιας υπηρεσίας.

Το CoVid Shield απευθύνεται σε εταιρείες που ευνοούν τη συναναστροφή, τη φιλοξενία, και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης, όπως η εστίαση, ο τουρισμός, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες, λιανικού εμπορίου, χώρους άθλησης, δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία μεταξύ άλλων.

Η πιστοποίηση CoVid Shield προσδίδει αξιοπιστία στον οργανισμό μέσω της στρατηγικής του να αναπτύξει ένα προστατευμένο περιβάλλον από τον CoVid-19 αλλά και από την αξιοπιστία που παρέχει το όνομα της ΕΤΕΝ.

Η ανάπτυξη προστατευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, από τον CoVid-19, αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εταιρεία σας και προστατεύει τους εργαζόμενους και την παραγωγή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

devberryCoVid-Shield