ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Covid Shield

Το Σχήμα Πιστοποίησης και το λογότυπο «Covid Shield», συμβάλλει ενεργά́ στην αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη της κάθε επιχείρησης. Η ΕΤΕΝ προσφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την καθοδήγηση και την τεκμηρίωση όλων των απαραιτήτων εγγράφων για την πιστοποίηση “Covid-19 Shield” από την TÜV AUSTRIA

Πιστοποίηση ISO 9001/’15 & 20000/’18

Η πιστοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την για την συμμόρφωση ως προμηθευτή, σε δεδομένες απαιτήσεις σε όλο τον κύκλο παραγωγής, από το σχεδιασμό μέχρι την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Διασφάλιση ποιότητας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, και καθοδήγηση για την εφαρμογή του συνόλου των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουμε ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, μέσου μιας σωστής και οργανωμένης διαχείριση.

Ποιοτικός έλεγχος

Για την διασφάλισης ποιότητας που ασχολείται με τις προδιαγραφές, τις δειγματοληψίες, και τις δοκιμές υλικών και προϊόντων αλλά και τις διαδικασίες απελευθέρωσης που εξασφαλίζουν ότι έχουν γίνει οι αναγκαίες δοκιμές και έλεγχοι ώστε τα υλικά να τεθούν σε χρήση, και τα προϊόντα προς διανομή, εφόσον η ποιότητά τους έχει κριθεί ικανοποιητική.

Υγιεινή και ασφάλεια

Συμβουλευτική για την εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας  για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι των κτιρίων των εργασιακών χώρων, και τους τρόπους με τους οποίους εκτελούνται οι διάφορες εργασίες.

Διαχείριση αποβλήτων

Σε συνεργασία με μια καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρεία, κορυφαία στον τομέα αυτό, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση λυμάτων για βιομηχανικούς και οικιακούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς και επεκτάσεις και βελτιώσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη & ανάπτυξη πλήρους σχεδίου σε παραμετροποίηση για έργα την υλοποίηση εργοστασίων εμφιάλωσης νερού.

Επεξεργασία νερού – Μελέτη & σχεδιασμός

Ολοκληρωμένη μελέτη επεξεργασίας νερού και  επίλυσης προβλημάτων για κάθε είδους ζητήματα, απαιτήσεις κατεργασίας – βελτιστοποίησης.

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

Η μεγάλη μας εμπειρία από το εξωτερικό και το εξειδικευμένο εργαστήριό μας επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων με βάση τις νέες τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Στον κατάλογο με τα προϊόντα αυτά ενδεικτικά αναφέρονται αλκαλικό νερό, νερό χωρίς νάτριο, νερό με ηλεκτρολύτες, με αντιοξειδωτικά και διάφορα άλλα επωφελή για τον οργανισμό φυσικά πρόσθετα.

Υδρογεωλογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην εύρεση και ανάπτυξη  μιας νέας πηγής παροχής νερού για τις ανάγκες σας. Αξιολογούμε την ικανότητα και τη βιωσιμότητα μιας υπάρχουσας πηγής και σας βοηθάμε να διαχειριστείτε τους κινδύνους και να επιτύχετε τους στόχους βιωσιμότητας. Με βάση την εμπειρία μας στην υδρολογία και υδρογεωλογία σας βοηθούμε στη δημιουργία μιας οικονομικά αποδοτικής και υψηλής ποιότητας παροχής νερού.

Σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες μπορούμε να αναπτύξουμε πηγές φυσικού μεταλλικού νερού η νερού πηγής. Έχουμε την τεχνογνωσία για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις προκειμένου να βρούμε και να διαχειριστούμε σωστά την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων σε εφαρμογές όπου η ποιότητα του νερού είναι αναγκαία.

Συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα παραγωγικής διαδικασίας για εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας, και α’-υλών, µε την εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα µας, που προσφέρει αυτοματοποιημένες οδηγίες & ψηφιακή απεικόνιση όλων των κρίσιμων παραμέτρων του εργοστασίου σε πραγματικό χρόνο.

Εξειδίκευση

Εξειδίκευση σε θέματα ποιότητας νερού και διασφάλισης ποιότητας τελικού προϊόντος.
Σχεδιασμός εξειδικευμένων προϊόντων µε βάση το νερό για την παρασκευή µη αλκοολούχων ποτών µε βάση όλες τις νέες τάσεις της αγοράς και της τεχνολογίας. Αλκαλικό νερό, νερό χωρίς νάτριο, νερό µε γεύσεις.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σε νερό, αναψυκτικά και τρόφιμα.

Σχεδιασμός Εργοστασίου

Υπηρεσίες σε διαφορετικούς τομείς:
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού σε όλα τα είδη εμφιαλωτήρια.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξειδικευμένες αναλύσεις νερού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εκπαίδευση ολοκληρωμένων εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας σε τρόφιμα.

devberryΒιομηχανικές εφαρμογές